Zpráva ze schůze SSTA v Praze, 8.9.2006

Schůze členů SSTA se konala v rámci 4. mezinárodního kongresu SSTA, konaném ve dnech 8.-9. 9. 2006 v Kongresovém paláci v Praze. Schůze se zúčastnilo 50 členů SSTA, kteří v rámci schůze volili nový výbor SSTA.

Program schůze SSTA byl v těchto bodech:

Zpráva o činnosti

Stávající předseda SSTA (doc. Podškubka) přednesl zprávu o činnosti výboru SSTA za uplynulé období.

1/ SSTA se podílela na níže jmenovaných významných akcích:

 1. X. ASKP kurz, pořádaný Ortopedickou klinikou IPVZ, FN Bulovka a SSTA. na programu byla teoretická a praktická část, hlavní lektoři prof. Van. Dijk a prof. Strobel)
 2. Účast na 2. mezinárodním kongresu Slovenské společnosti artroskopie a sportovní traumatologie v Bratislavě
 3. spoluúčast na společné konferenci ČSTL, ČSOT a SSTA v Táboře.
 4. Odborná garance kurzů, pořádaných endoskopickýcm edukačním centrem 3. LF UK Praha
 5. Odborná garance artroskopických kurzů, pořádaných ve spolupráci s ortopedickými a traumatologickými klinikami a zdravotnickými firmami. V této oblasti je nutné zkvalitnit spolupráci s jednotlivými pracovišti, především z hlediska koordinace těchto akcí a vytvoření fóra, kde by se zkušenosti a poznatky z těchto akcí mohly diskutovat a srovnávat.
 6. Pořádání IV. mezinárodního kongresu SSTA v Praze

2/ Zavedení slev

pro členy SSTA na kongresech a akcích, pořádaných SSTA

3/ Aktualizace webových stránek,

které jsou v české i anglické verzi. Vzájemné odkazy na www stránky i na www stránkách jiných společností (ESSKA, AGA, ČSTL).

Byl zajištěn on-line přístup na stránky časopisu Arthroscopy přes www stránky SSTA pro řádně platící členy. Cena tohoto on-line přístupu je 22 720,- Kč bez DPH. Každý člen dostane heslo pro on-line přístup, které bude platit 1 rok. Aktualizace hesla bude ba základě řádného placení příspěvků.

4/ Jednání se zdravotními pojišťovnami

Průběžně probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami. Byla vytvořena komise pro přípravu návrhu standardů pro pracoviště jednodenní chirurgie, čeká se na nové ministerstvo a určení dalšího postupu. Bylo by dobré podpořit tato jednání výboru SSTA z řad členů SSTA i na jednáních s pojišťovnami. Většinu těchto jednání má na starosti dr Dupal.

5/ SSTA se stává partnerem pro mezinárodní společnosti.

Ve spolupráci s ESSKA 2000 a za podpory ISAKOS je připravován Lecture Course (8.-9.6.2007) v Praze. Téma kurzu je již určeno od výboru ESSKA, bude se týkat TEP a UNI Knee.

Máme i zastoupení ve výboru ESSKA – doc. Trč se stal Member of  large za Českou Republiku. Dr. Havlas byl jmenován do integrační komise pro východoevropské země.

6/ Proběhla jednání o členství v EFOS

(Evropská asociace společností sportovní traumatologie), upravují se podmínky členství a poplatků. Vše však souvisí s ekonomickou situací SSTA.

7/ Ekonomické možnosti

Z výše uvedených důvodů je snaha výboru SSTA o zlepšení ekonomických možností společnosti. Příjmy SSTA jsou ze členských příspěvků, od sponzorů, event. dotace od Ministerstva zdravotnictví. Je nutné zlepšit platební morálku členů SSTA.

Informace o rozsahu členských příspěvků:

300,- Kč je pro SSTA, 250.- Kč je pro ČLS JEP, tj. 550,- Kč za rok.
T.č. je registrováno 193 členů. Pravidelně platí asi 2/3 členů, tedy za rok vybere SSTA kolem 60 000,- Kč. Roční poplatek za členství SSTA je 1500 EURO, výbor SSTA požádal o dotaci ve výši 30% poplatku.

8/ Udělování čestného členství zahraničním odborníkům

Bylo zahájeno udělování čestného členství zahraničním odborníkům, kteří se zasloužili o rozvoj artroskopie v ČR. Jedná se především o ocenění výše uvedených zásluh a zvyšuje to prestiž naší organizace v zahraničí.

Na kongresu bylo uděleno členství prof. Van Dijkovi.

9/ Plán akcí výboru SSTA na další období

 • Organizace a realizace Lecture Course ve spolupráci s ESSKA a ISAKOS v červnu v Praze.
 • Účast členů STTA na 3. kongresu Slovenské společnosti artroskopie a sportovní traumatologie ve dnech 7.-8.9.2007 v Novém Smokovci, Slovensko.
 • Účast členů SSTA na Evropském kongresu TV lékařství v Praze.

10/ Přání úspěchů novému výboru SSTA v dalším volebním období.

Zpráva pokladníka (dr Havlas)

Navázala na zprávu předsedy.

Počet členů a stav příspěvků

Celkový počet členů SSTA je 193, za rok 2006 je 63 členů SSTA. kteří nezaplatili členský příspěvek. Z toho vyplývá dluh 9000,- Kč za rok 2006. Celkový dluh z nezaplacených příspěvků za ostatní roky je 47 000,- Kč.

Výdaje společnosti jsou za:

 • zaplacení online přístupu na www stránky časopisu Arthroscopy
 • ceny pro mladé lékaře na kongresech
 • poplatky za poštovné a další služby (sekretariát)

Poplatky za vedení www stránek jsou hrazeny sponzorsky.
Veškeré výdaje členů výboru v souvislosti s jednáními výboru nespadají do nákladů SSTA a jsou hrazeny členy výboru.

Zpráva o jednání se zdravotními pojišťovnami (dr Dupal)

Probíhají dosti složitá a časově náročná jednání se zdravotními pojišťovnami.

Do nového sazebníku se podařilo zařadit cenu jednorázového rouškování do ASKP výkonů a upravit kalkulace časové a nákladové. Převážně u výkonu 66041 se podařilo zahrnout další položky, převážně nástavec na shaver.

Další jednání budou i nadále probíhat.

Další podpora ze stranu členů SSTA v těchto složitých jednáních je vítána.

Zpráva revizní komise (Dr. Ditmar)

Příjmy a výdaje souhlasí. Nebyly shledány závady na hospodaření.

Volby nového výboru SSTA

Návrh kandidátů do nového výboru vycházel ze současného výboru SSTA. Z členské základny byl ke kandidátce navržen a doplněn dr Šír.

Výsledky voleb: bez titulů a dle abecedy:

Ditmar            23 hlasů
Dupal              19 hlasů
Havlas             25 hlasů
Paša                31 hlasů
Pink                13 hlasů
Podškubka      30 hlasů
Šír                   16 hlasů
Trč                  30 hlasů
Váchal            26 hlasů

Na jednom volebním lístku bylo doplněno jméno dr Demela, tento lístek však nabyl platný, protože bylo zaškrtnuto více jmen, než povolovaly pravidla voleb.

Na základě voleb se sešel nový výbor  SSTA.

Podle stanov se stává předsedou člen s nevyšším počtem hlasů. Výbor se však dohodl na dalším 2 letém předsednictví doc. Podškubky, aby mohl pokračovat v načaté práci.

Složení nového výboru SSTA:

Předseda: Poškubka
Místopředseda: Paša
Pokladník: Havlas
Členové: Ditmar, Dupal, Trč, Váchal,
Revizní: Šír

Zápis ze schůze nového výboru SSTA

Lecture Course v Praze

Hlavní pozornost výboru SSTA je nutné věnovat připravovanému Lecture Course v Praze.

Byli navrženi zvaní lektoři:

 • Munzinger (Zurych), Cerulli (Perugia), Viktor (Belgie) - zajistí Trč
 • Denti (Milano) – zajistí Havlas
 • Na kongresu v Německu budou pozváni další lektoři - zajistí Podškubka.

Probíhají i jednání se sponzory kurzu o zajištění lektorů. Dále budou pozváni významní ortopedi z České Republiky.

Za místo konání Lecture Course bylo zvoleno Kongresové centrum v Praze a na termín konání (8.-9.6.2007) je již zajištěno.

Zhodnotění Kongresu SSTA

Výbor SSTA pozitivně zhodnotil průběh Kongresu SSTA, byl potěšen, že přednášky byly na vysoké odborné úrovni a také pozitivně zhodnotil účast ve všech sekcích kongresu.

Další schůze výboru SSTA bude do 3 měsíců, během této doby však budou probíhat jednotlivá jednání mezi členy o připravovaných akcích. Informace se budou předávat všem členům výboru formou mailů.

Zapsal L. Paša

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
Základy artroskopie ramene - kadaverózní kurz

Základy artroskopie ramene - kadaverózní kurz

5.6.2024 - 5.6.2024
Praha, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti