Stanovy společnosti

§1 Společnost bude pracovat v rámci České lékařské společnosti JEP

se sídlem v Praze a bude se nazývat Česká společnost pro artroskopii a sportovní traumatologii (se zkratkou SSTA). S ohledem na mezinárodní kontakty ve styku se zahraničím se bude nazývat Society for Sports Traumatology and Arthroscopy.

§2 Posláním ČSAST bude:

2.1. Rozvoj artroskopické chirurgie na úseku dalšího vzdělávání, preventivně léčebné péče a výzkumu.

2.2. Bude dbát na adekvátní výuku pre- i postgraduální, bude podporovat další vzdělávání domácích i zahraničních specialistů.

2.3 Bude sledovat úroveň artroskopie a sportovní traumatologie, případně doporučovat opatření v organizaci ortopedicko-traumatologické péče v České republice na samostatných pracovištích schopných artroskopii a sportovní traumatologii zabezpečit personálně, technickým a materiálním vybavením zabezpečit kontinuální preventivně léčebnou péči, ale také na pracovištích, kde se artroskopie a sportovní traumatologie provozuje v rámci všeobecné chirurgie.

2.4.Dále bude hájit zájmy ortopedů, traumatologů a artroskopistů, zabývajících preventivně léčebnou činností ve spolupráci s Lékařskou komorou a bude usilovat o jejich stavovské postavení ve společnosti.

2.5. Bude všestranně rozvíjet spolupráci se styčnými obory.

2.6. Bude všestranně rozvíjet odborné a přátelské kontakty se zahraničními společnostmi.

§3 Členství.

3.1. Členem SSTA se může stát každý lékař z České republiky, který se přihlásí a prokáže, že se věnuje artroskopii či sportovní traumatologii, nebo k tomuto oboru výrazně přispěl, přihláška musí být doporučena 2 členy SSTA s právem hlasovacím.

3.2. Zájemci o členství v SSTA, kteří nejsou kvalifikováni v oboru ortopedie a traumatologie, mají všechna práva členů podle §3.1, nemají však právo kandidovat do volených orgánů společnosti.
3.3. Za člena SSTA může být přijat i zahraniční ortopéd či traumatolog, který se věnuje ortopedii či traumatologii ve své zemi a významnou mírou přispěl k jejímu rozvoji. Může být zvolen do orgánů společnosti s hlasem poradním, nikoliv s právem volit a být volen.

§4 Struktura společnosti se člení do následujících orgánů:

  • všeobecné shromáždění
  • výbor společnosti
  • odborné komise

§5 Všeobecné shromáždění

5.1. Všeobecné shromáždění tvoří všichni členové SSTA. Jemu výbor podává zprávy o činnosti společnosti a vyjadřuje se k ní, předkládá návrhy na další činnost a vyslovuje se pro případné rozpuštění SSTA. Předložený návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví nejméně 2/3 členů s volebním právem.

5.2. Všeobecné shromáždění se svolává nejméně jednou ročně, zpravidla v souvislosti s výročním kongresem artroskopie, svolaným výborem SSTA.

5.3. V naléhavých případech z rozhodnutí výboru může být všeobecné shromáždění vyzváno k vyjádření stanoviska formou poštovního hlasování. Anketní lístky jsou rozesílány pouze členům s právem volebním.

§6 Výbor SSTA.

6.1. Výbor SSTA je 7 členný, tvoří jej předseda, místopředseda, pokladník a další 4 členové bez určení funkce.

6.2. Členem výboru mohou být také kooptovaní členové, např.předsedové odborných komisí doplňující výbor nad základní počet 7 členů, ti však mají pouze hlas poradní.

6.3. Členem výboru může být i zasloužilý zahraniční odborník, doplňující výbor nad základní počet 7 členů, má však pouze hlas poradní.

6.4. Každý z členů výboru může zastávat současně pouze jednu funkci, s výjimkou práce v komisi.

6.5. Funkční období členů výboru je dvouleté, předseda může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí čtyřletá období.

6.6. Členové výboru jsou ustanoveni na základě tajného hlasování ve všeobecném shromáždění v pořadí od nejvyššího počtu získaných hlasů.

6.7. 7 kandidátů vzešlých z tajného hlasování ve všeobecném shromáždění podle §6.6 je doporučeno za členy výboru. Dle pořadí daného počtem hlasů je stanoven předseda, místopředseda a pokladník.

6.8. Výbor se schází každé 2-3 měsíce, svolává jej předseda SSTA. Oznámení o termínu zasedání je členům výboru zasláno alespoň 4 týdny předem, s programem jednání musí být členové výboru seznámeni 2 týdny předem.

6.9. Výbor řídí veškerou činnost společnosti, rozhodnutí přijímá na základě 2/3 většiny členů výboru s právem hlasovacím, při případné rovnosti hlasů je hlas předsedy SSTA rozhodující.

6.10. Výbor 1x ročně přijímá zprávu pokladníka o finančním stavu SSTA.

6.11 V naléhavých případech, které nesnesou odklad může užší výbor předseda, místopředseda, pokladník) vyslovit rozhodnutí po osobním nebo telefonickém projednání.

6.12 Předseda řídí chod společnosti, vyhlašuje pravidla a plán její práce, přináší návrhy na celostátní sjezdy a sleduje činnost ostatních členů výboru.

6.13 Místopředseda úzce spolupracuje se stávajícím předsedou, za jeho nepřítomnosti ho zastupuje při zasedání výboru nebo všeobecného shromáždění, dále vede veškerou agendu společnosti, vypracovává zápisy a zprávy ze zasedání orgánů společnosti, zajišťuje kontakt s jinými nelékařskými organizacemi a jednotlivci v období přípravy sjezdu, udržuje kontakt mezi SSTA a ČLS JEP.

6.15 Pokladník spravuje finanční příjmy z členských příspěvků případně jiných zdrojů, vede o tom záznamy a 1x ročně předkládá výboru zprávu finančního hospodaření ke schválení. Sám může čerpat z finančních rezerv SSTA jen do výše 500,- Kč, vyšší výdaje musí být předem schváleny výborem.

§7 Odborné komise.

7.1 Odborně komise se vyčleňují ze všeobecného shromáždění, tvoří je členové stejného odborného zájmu. Jejich posláním je připravovat tématické a materiální podmínky pro nadcházející výroční kongresy SSTA. Budou udržovat kontakty se zástupci firem vyrábějících zdravotnickou techniku, sledovat plány připravovaných kongresů z oblasti jejich zájmu.

7.2. Podle potřeby mohou být přechodně ustanoveny zvláštní komise, např. ediční, vědecko-výzkumné, kongresové apod. Tyto po splnění žádaného úkolu zanikají.

7.3 Komisi ustanovuje a rozpouští výbor společnosti, který rovněž jmenuje předsedu této komise na dobu 4 let. Volební období může být opakováno maximálně jednou. Činnost komisí je každoročně hodnocena výborem SSTA, který také rozhoduje o jejich případném zrušení.

7.4. Komise jsou 1-5ti členné, v komisi může pracovat kterýkoliv člen SSTA, může být zapojen do práce pouze v jedné komisi, může však současně být členem výboru.

§8 Odborné sjezdy a konference.

8.1 SSTA pořádá každý rok výroční domácí sjezd artroskopie a sportovní traumatologie , ten může být i s mezinárodní účastí, jeho termín pořádání a téma se volí v kooperaci se sousedními zahraničními společnostmi a je o něm informována mezinárodní organizace ESSKA.

8.2 Součástí každého výročního kongresu je zasedání výboru společnosti, který na všeobecném shromáždění informuje ostatní členy o stavu společnosti a o plánovaných akcích doma i v zahraničí Výbor také při tomto zasedání rozhoduje o přijetí nových členů, jejich přihláška musí být doporučena 2 členy ČSAST s hlasovacím právem a doručena nejméně 2 měsíce předem.Uplyne-li v příslušném roce funkční období členů výboru, je ve všeobecném shromáždění provedena tajným hlasováním volba nových členů výboru.

§9 Mimořádné konference.

9.1 Výbor SSTA může i mimo rámec výročních kongresů svolat pracovní konferenci bez mezinárodní účasti, tyto však nejsou číselně evidovány v chronologickém seznamu výročních kongresů. Maximálně přípustný počet těchto konferencí jsou 3 do roka, jejich téma a datum musí být předem konzultováno v jednoročním termínu, aby přednášky na těchto konferencích nebyly duplicitní vůči výročním kongresům.

§10 Členské příspěvky.

10.1 Výše členských příspěvků je určována podle ekonomických podmínek společnosti, v době vyhlášení těchto stanov je 300,- Kč ročně. Při neplacení členských příspěvků po 2 po sobě následující roky členství automaticky zaniká bez dalšího upozornění.

Pro rok 2017 a dále bylo na jednání výboru dne 9. 2. 2016 rozhodnuto následovně: většinovým hlasováním odsouhlasen návrh na ponížení členského poplatku SSTA pro lékaře do 30 let věku z původních 300,-Kč na 200,- Kč /rok. Pro lékaře starší 30 let zůstává členský poplatek ve stejné výši tj. 300,-Kč/rok. Členský poplatek, který si účtuje ČLS JEP, zůstává 300,-Kč/ročně pro všechny bez rozdílu věku.

Při neplacení členských příspěvků po 3 po sobě následující roky členství automaticky zaniká bez dalšího upozornění.

§11 Publikační činnost.

11.1 SSTA bude všemožně podporovat publikování hodnotných prací v odborných časopisech doma i v zahraničí. Otevře si prostor pro publikování v časopisu Endoskopie, Acta orthopedica.

11.2 SSTA vede internetové stránky, které jsou aktuálně obnovovány.

11.3 SSTA bude perspektivně zasazovat o založení vlastního časopisu Artroskopie.

§12 Výzkumná činnost.

12.1 SSTA bude podporovat původní výzkumnou činnost na pracovištích, kde k tomu budou vytvořeny podmínky.

§13 Osvětová činnost.

13.1 SSTA bude svými náměty přispívat do osvětové činnosti mezi laickou veřejností.

§14 Zánik společnosti.

14.1 Ztratí-li SSTA v důsledku vnitřních nebo zevních vlivů právo na svoji existenci, může být rozhodnuto o jejím zániku 2/3 většinou členů s právem hlasovacím tajně poštou nebo při všeobecném shromáždění při dodržení zásady usnášení-schopnosti.

14.2 Při rozpuštění společnosti je ustanovena komise, do níž je pozván předseda, místopředseda a pokladník společnosti, dále 2 zástupci z ČLS JEP. Ostatní členové výboru jsou zváni pouze ke svědeckým výpovědím. Vypořádání se s majetkem společnosti bude provedeno podle pravidel ČLS JEP.

Novinky a tipy

XIX. Harrachovské chirurgické dny

11.6.2015 - 12.6.2015

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
XIX. Harrachovské chirurgické dny

XIX. Harrachovské chirurgické dny

11.6.2015 - 12.6.2015
, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti