Zpráva pokladníka - Schůze výboru SSTA dne 26.10.2005

Členské příspěvky

Výše ročního členského příspěvku do SSTA byla stanovena na 300,-Kč. Uvedená sazba se od vzniku společnosti nezměnila.

Ke dni 21.9.2005 má naše společnost zaregistrovaných 192 členů. Z celkového počtu dluží 74 členů na členských příspěvcích tj. o 19 více nežli vloni. 29 členů dluží  1200,-Kč (tedy nezaplatilo od vzniku společnosti ani jednou), 6 členů dluží 900,-Kč a 20 členů dluží 600,-Kč a 16 členů 300,-Kč. Celkový dluh na příspěvcích k 20.6.2005 činí 57.000,- Kč (viz. tabulka).

Přehled nedoplatků za období 2002-2004

Výše dluhu Počet neplatičů Úhrnná částka
1200,- (r.2002-5)
29
34.800,-
900,-  (r. 2003-5)
6
5.400,-
600,-  (r. 2004-5)
20
12.000,-
300,-  (r.2005)
16
4.800,-
Celkem
74
57.000,-

Způsob financování

Příjmovou částí rozpočtu SSTA jsou výhradně členské příspěvky. Příspěvky z běžného roku jsou v průběhu roku využívány v souladu s rozpočtem předkládaným vždy na konci předcházejícího kalendářního roku. Nevyužité finance zbývající na účtu k 31.12. běžného roku jsou automaticky převedeny do tzv. „fondu JEP“, ve kterém se za jednotlivé účetní roky v případě nečerpání hromadí. V našem případě je to zhruba 1/2 příjmů. Čerpání z fondu je možné po projednání a schválení účelu výborem společnosti.

Výdajová část rozpočtu je složena z drobných materiálových výdajů (kancel. potřeby, razítka, atd.), osobní náklady, dále občerstvení, cestovné a ostatní služby.  V letošním roce bylo doposud čerpáno pouze z položky drobných materiálových výdajů a na osobní náklady (plat sekretářky SSTA).

Stav financí v roce 2005

Stav  financí společnosti ke dni 21.9.2005: 
Běžný účet …  35.022,-Kč
Fond JEP … 70.621,-Kč ( převod z r.2004 = 22.411,-Kč)

Příjmy:

Členské příspěvky za běžný rok k 9/2005 činily 43.675,- Kč

Výdaje:

Drobné materiálové náklady, Osobní náklady,  Odvody OON

Klíč k manipulaci s financemi

Podpisové právo k výplatě finančních obnosů mají předseda, místopředseda a pokladník. Výplata běžných výdajů je prováděna formou proplacení předložené účtenky za výdaj, na podkladě  přiloženého písemného souhlasu jedné z oprávněných osob.

Větší výdaje musí být schváleny výborem společnosti. Zde jako doklad pravomocnosti figuruje zápis ze schůze, s uvedením účelu platby a výslovným souhlasem výboru SSTA. Účel platby může být jakýkoli, avšak podle stanov ČLS JEP „v souladu s posláním odborné společnosti“. Veškeré finanční záležitosti se řeší s ekonomickým oddělením ČLS JEP – paní Menclová, tel. 224266218

Co s neplatiči?

Neplatiči jsou 2x ročně oddělením členské evidence ČLS JEP obesíláni s urgencí platby, vč. přiložení složenky k úhradě nedoplatků. Problémem je, že nedoplatky jednotlivým odborným společnostem ČLS JEP (SSTA,  Spondylochirurgická společnost, atd.)  jsou na složence uvedeny souhrnně, tudíž v případě našich dlužníků, pakliže jsou členy více odb.společností, výsledná částka neodpovídá pouze dluhu SSTA. Proto dlužníci nemají tendenci dluh uhradit. Dne 21.9.2005 byli všichni dlužníci obesláni jménem společnosti s výzvou a urgencí doplacení dluhu vůči SSTA.

Mezinárodní poplatky

Členství SSTA s jiných mezinárodních dobrovolných uskupeních stojí společnost ročně pravidelný poplatek, konkrétně 1500,- Euro na rok 2006. Poplatek v uvedené výši nebudeme schopni uhradit z běžných členských příspěvků, neb převyšuje jejich výši. Proto byl oslovena skupina firem  působících v oblasti artroskopie s návrhem spolupráce v této oblasti formou sponzoringu. Naše členství pro rok 2006 bude uhrazeno touto formou.

Internetové stránky

Během uplynulých 8 měsíců probíhá revitalizace stránek společnosti (www.sstacz.cz). Na stránky byly doplněny aktuální informace o výboru společnosti, kontaktní informace na sekretariát a jednotlivé členy, zavěsili jsme seznam abstrakt ze zářijového kongresu, vč. doplnění odkazů na artroskopické akce pořádané v roce 2005 a 2006.

Na stránky byla umístěna také elektronická přihláška k členství Stránky jsou měsíčně průběžně aktualizovány. V červenci t.r. byla provedena kompletní inovace stránek, vč. anglické verze. Odkaz na naše stránky je aktivní na webových stránkách IGA, dále  byl poslán k uveřejnění na stránkách ESSKA2000 a ISAKOS.

Dne 20.10. 2005 vypracoval:
Vojtěch Havlas

Artroskopická akademie, z.s.

Odborné akce
Základy artroskopie ramene - kadaverózní kurz

Základy artroskopie ramene - kadaverózní kurz

5.6.2024 - 5.6.2024
Praha, Česká republika
Staňte se členem naší společnosti