Zápis ze schůze výboru SSTA dne 17.6.2008

Schůze se konala v hotelu IPVZ Praha, Budějovická ulice, od 16 hod.

Přítomni: Podškubka, Paša, Trč, Váchal, Havlas, Dupal, Šír, Bezrouková
Omluveni: Ditmar

1/ Výroční kongres SSTA 11.-12.9. 2008 v.Plzni

Organizace přípravy kongresu probíhá bez závad.

 • Ze zahraničí jsou  pozvaní: Martinek, Munzinger, Landsiedl
 • Výbor navrhuje cenu za nejlepší přednášku v hodnotě 5000,- Kč,
  • Informace o ceně bude uvedena v programu
  • Výbor určí komisi pro hodnocení:přednášek.
 • Výbor navrhuje udělit v rámci kongresu čestné členství SSTA kolegům:
  Delej, Landsiedl, Martinek
 • Sesterská a fyzioterapeutická sekce.

2/ Členská schůze SSTA

 • se bude konat hned po skončení programu ve čtvrtek
 • Předpokládaná doba trvání schůze 1,5- 2 hod.
  (nutno vyčlenit 2 hod na přípravu večírku, ten začíná v 19.30-20 hod.)
 • V rámci členské schůze SSTA budou volby do výboru SSTA
 • Výbor připraví kandidátku pro volby.
 • Bude navržen současný výbor + 4 volná místa pro doplnění nových kandidátů.
 • Celkem bude mít nový výbor 7 členů + revizora
 • Volební lístky budou ve 2 barvách – pro případná 2 kola (orazítkovaná)
 • Budou ustanoveny komise: 
  • Návrhová komise
  • Revizní komise

3/ Výbor byl seznámen s plánovanými kongresy s artroskopickou tématikou

 • Plzeň - 11.-12.9.2008
 • Přerov - 2.-.3.10.2008
 • Brno menisky - 9.-.10.10.2008
 • Fr. Místek - 21.-22.11.2008

4/ Výbor projednával přístupová hesla na Arthroscopy on-line

V rámci členské schůze proběhne diskuse na toto téma. Ponechat stejná  nebo budou měněna pravidelně ročně podle placení příspěvků? Na placení přístupu na Arthroscopy dává výbor téměř všechny členské příspěvky SSTA

Bude nutné zhodnotit, zda je to efektní. Bude projednáno na členské schůzi.

Výbor navrhuje:

 • Pro nové členy bude dáno heslo
 • U neplatičů heslo zrušit.

5/ Členská základna

 • Nyní 192 členů SSTA
 • Noví členové – 2 noví, 2 zrušili členství
 • Celkem z 27.5.08 má 15 členů dluh nad 1500,- Kč, ostatní doplatili

Na kongrese je nutné u registrace odchytit neplatiče příspěvků SSTA. Musí doplatit, aby měl slevu kongresového poplatku a mohl hlasovat. Pokud nezaplatí, bude jeho jméno předáno na JE Purkyně, která bude příspěvky pravděpodobně po neplatičích vymáhat.

6/ SUKL – obeslal odborné společnosti ke spolupráci pro hodnocení úhrady léků a ZUM EMO1, EMO2

SSTA by se mohla podílet na hodnocení, musí to být stanovisko celého výboru, ne jednotlivce, do 6-12 týdnů po výzvě ke spolupráci.

7/ Průběžní kontrola hospodaření

Vybráno bylo 36 000,- Kč na příspěvcích.
Zaplaceno bylo 35.700,- na přístup Arthroscopy.

Arthroscopy

Cena časopisu zůstává stejná, mění se však hodnota dolaru. Nutno pravidelně zkontrolovat! Dynamika kurzu se pravděpodobně podílí na změnách - přišla upomínka na doplatek – výbor rozhodl, že nezaplatí, protože na poslední faktuře byla informace, že cena je konečná. Lze akceptovat případnou změnu ceny od příštího roku.

Na fondu SSTA je nyní 180 000 (peníze z kurzů a sympozií). Upřesněno bude ve zprávě o hospodaření.

8/ Výbor požaduje, aby byl informován o případných zástupcích členů SSTA v jiných zahraničních společnostech.

Pokud není členem výboru a je kooptován v jiných (zahraničních) společnostech, navrhuje výbor SSTA kooptovat tohoto člena do výboru SSTA,  ale bez možnosti hlasování.

9/ Výbor se zabýval návrhem, požádat zdravotní pojišťovny o formu hrazení výdajů u terapie chrupavek pomocí graftů.

Proplacení by bylo možné po schválení revizními lékaři u indikovaných pacientů.

Výbor se zabýval případnou iniciací nových kodů? Případně předefinování jednoho kodu na řešení chrupavky kolena? Návrh nového kodu je složitější a je také delší cesta projednávání. Bude se hledat optimální varianta. Řešení bude navrženo po pokračování úpravy sazebníku.

Zapsal L. Paša

Novinky a tipy

ASK Sympozium

30.1.2025 - 30.1.2025

Artroskopická akademie, z.s.

Staňte se členem naší společnosti