Schůze výboru SSTA dne 26.10.2005, hotel ILF Praha

Výbor SSTA se sešel v rámci odborného sympozia, pořádaného Ortopedickou klinikou Bulovka, Praha, IPVZ Praha a SSTA.

Přítomni: Podškubka, Paša, Trč, Váchal, Dupal, Ditmar, Mach
Omluveni:  Havlas, Pink

Program:

 1. Zdravotní pojišťovny

  Probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami. Jedním z hlavních bodů je projednání podmínek pro jednodenní hospitalizace. Dosud je systém hospitalizačních a ambulantních výkonů (kategorie A, H), není dořešena jednodenní hospitalizace.
  V novém sazebníku je navržena nová kategorie -jednodenní hospitalizace (JH), je předpoklad zvýšení výkonů v této kategorii o 50% oproti současné variantě ambulantních výkonů.

  Je předpoklad stejného bodového ohodnocení výkonů pro kategorie H i JH. Podmínkou je ale stejné vybavení zdravotnických zařízení, provádějících tyto výkony.

  SSTA byla vyzvána zdravotními pojišťovnami ve spolupráci s ČSOT k vytvoření podmínek standardů pro kategorii „JH“. Výbor ČSOT dostane od výboru SSTA seznam bodů pro kategorii JH.

  Výbor SSTA navrhl komisi pro vytvoření standardů pro JH:

  Z výboru: Podškubka, Paša, Trč, Dupal,
  doplnění na následující členské schůzi o členy SSTA: Mach, Erben, Širokovský.
  Byla navržena i forma těchto standardů pro JH, optimální se jeví vytvoření přílohy navrhovaného sazebníku.
  Návrh bude realizován do 31.12.2005, do rukou předsedy SSTA.

  Byly vysloveny připomínky k současnému sazebníku – elektrody k Vapru nemají kody VZP. V předchozím sazebníku byly, ale v novém vydání chybí.
  Frézy k shaveru kod VZP mají, lze vykazovat jako ZUM u složité a rekonstrukční artroskopie.

 2. Rozpočet

  Byl předložen rozpočet SSTA na  rok 2006:
  náklady … 2000.-
  služby … 10000,-
  osobní náklady … 20000,-
  Předpokládané příjmy při zaplacení všech příspěvků … 45000,-.

 3. Sponzoring

  Byly rozeslány dopisy firmám se žádostí o sponzorování SSTA (firemní sponzoring).  Bylo osloveno celkem 6 větších firem v České republice. Pozitivně reagovaly firmy Artrex, Mitek, Wolf. Každá firma souhlasí s příspěvkem 10 000,- Kč ročně do fondu společnosti, příspěvky  jsou určeny pro zaplacení členství v EFOSTu.

 4. WEB

  Výbor SSTA s potěšením konstatoval, že webové stránky společnosti byly aktualizovány, nyní  jsou i v anglické verzi. Mají logický systém vyhledávání. Webové stránky SSTA jsou v odkazu na webových stránkách jiných společností (AGA), je v jednání i odkaz na stránkách ESSKA a ISAKOS.
  Adresa stránek SSTA je SSTACZ.CZ

 5. Kongresy v roce 2006.

  Kongres SSTA v roce 2006. Místo konání kongresu – Kongresové centrum Praha, termín 7.-.9.9.2006. Byla rozeslána první anonce. Výbor projednal možnosti pozvání významných zahraničních přednášejících. Navrženi byli prof. Van Dijk, Imhoff, Zorci, Lysicin, Poberalj. Výbor navrhl předání čestného členství společnosti zahraničním přednášejícím, kteří spolupracují s SSTA a zasoužili se o rozvoj artroskopie a sportovní traumatologie.
  Byla navržena užší spolupráce s rehabilitační společností, nejen v rámci kongresu.

 6. Spolupráce

  Byla probrána spolupráce s Anatomickým ústavem v Praze. Ve spolupráci s SSTA je nyní pořádán Artroskopický kurz pro absolventy.

  Témata jsou:

  anatomie, artroskopické i otevřené přístupy ke kloubům. SSTA je garantem tohoto kurzu (Váchal). Výbor SSTA předpokládá reciprocitu této spolupráce.

 7. Neplatiči

  Na odborném sympoziu byl předložen seznam neplatičů SSTA. Celkem je 71 členů, kteří nezaplatili příspěvky.

  Částku 300,- Kč dluží 16 členů, 900,- Kč dluží 20 členů, 900,- Kč dluží 6 členů, 1200,- Kč dluží 29 členů SSTA

  Všichni dlužníci budou vyzváni k zaplacení dopisem a novou složenkou během listopadu 2005 - zajistí sekretářka SSTA  M. Bezrouková. Pokud dlužníci nezaplatí do konce roku  2005, bude dle stanov SSTA ukončeno jejich členství v SSTA.

 8. Další schůze výboru SSTA bude v únoru  2006.

Zapsal Libor Paša